Regulamin ślizgawek w Hali Olivia w Gdańsku

 1. Lodowisko jest obiektem zarządzanym przez stowarzyszenie Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec w Gdańsku.
 2. Lodowisko czynne jest zgodnie z harmonogramem umieszczonym przy kasie ślizgawkowej.
 3. Jedna ślizgawka trwa 60 minut.
 4. Podstawą wejścia na taflę lodowiska jest paragon z kasy fiskalnej (bilet)/karnet otrzymany po dokonaniu opłaty w kasie ślizgawkowej. Zakup biletu/karnetu jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Bilet/karnet należy zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska (przez cały czas ślizgawki).
 6. Dzieci do lat 10 na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 7. Opiekunowie dziecka, którzy nie zakupią biletu/karnetu nie mają prawa wstępu na taflę lodowiska.
 8. GKS Stoczniowiec nie bierze odpowiedzialności za dzieci bez nadzoru rodziców lub opiekunów.
 9. Z tafli lodowiska jednocześnie może korzystać maksymalnie 150 osób.
 10. GKS Stoczniowiec ma prawo zamknięcia lodowiska w każdej sytuacji, w której warunki techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarzają zagrożenie dla zdrowia bądź życia użytkowników.
 11. GKS Stoczniowiec udostępnia korzystającym z lodowiska szatnię z zastrzeżeniem, iż nie świadczy usługi przechowania. Korzystający z szatni przy pozostawieniu rzeczy otrzymuje numerek, na podstawie którego następuje zwrot pozostawionych rzeczy. W przypadku zgubienia numerka zwrot pozostawionych rzeczy następuje po uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku, w celu ustalenia właściciela rzeczy, zwrot może nastąpić dopiero na koniec dnia.
 12. GKS Stoczniowiec nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie lodowiska.
 13. GKS Stoczniowiec umożliwia korzystanie podczas ślizgawek z wypożyczalni łyżew kasków i chodzików. Wymieniony sprzęt może być wypożyczony osobom powyżej 10 roku życia. Regulamin wypożyczalni sprzętu sportowego (łyżew, kasków i chodzików) w Gdańskim Klubie Sportowym „Stoczniowiec” jest dostępny w wypożyczalni.
 14. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 15. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do:
  1. ostrożnej jazdy na lodzie zgodnie z wyznaczonym kierunkiem,
  2. bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych lodowiska,
  3. przestrzegania uwag spikera,
  4. niezwłocznego zawiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania lodowiska.
 16. Zaleca się, aby wszystkie osoby korzystające z lodowiska posiadały kaski ochronne oraz zakładały rękawiczki przed wejściem na lód.
 17. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu, w tym związane z ewentualnymi uszkodzeniami ciała.
 18. Podczas korzystania z lodowiska zabrania się:
  1. urządzania wyścigów oraz stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla innych użytkowników,
  2. jazdy z dziećmi na ręku,
  3. jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego,
  4. jazdy na długich łyżwach (panczenach), z kijami hokejowymi i plecakami,
  5. wnoszenia na taflę lodowiska puszek i butelek z napojami,
  6. rzucania śniegiem i innymi przedmiotami,
  7. siadania na bandach lodowiska,
  8. chodzenia po tafli lodu w obuwiu,
  9. palenia tytoniu (w tym papierosów elektronicznych) i picia alkoholu na tafli lodu,
  10. przebywania na tafli lodowiska w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środków odurzających,
  11. wchodzenia na taflę lodowiska w czasie pracy maszyny czyszczącej lód,
  12. wprowadzania zwierząt,
  13. chwytania/podnoszenia liny oddzielającej dwie części lodowiska.
 19. Osoby łamiące zasady niniejszego Regulaminu będą wypraszane bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.
 20. Osoby dopuszczające się uszkodzenia mienia znajdującego się na terenie lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. W przypadku osób małoletnich odpowiedzialność za wyrządzone szkody ponoszą ich prawni opiekunowie lub osoby sprawujące nadzór lub stałą pieczę nad małoletnim.
 21. Za bezpieczeństwo grupy zorganizowanej oraz za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia dokonane na terenie całego obiektu przez podopiecznych, odpowiedzialny jest opiekun grupy.
 22. Reklamacje, skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska należy składać na adres: dzialimprez@stoczniowiec.org.pl za pomocą poczty elektronicznej.
 23. Kwestie ochrony danych osobowych reguluje Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej Klubu www.stoczniowiec.org.pl oraz w gablocie informacyjnej przy Kasach ślizgawkowych.

Regulamin wypożyczalni sprzętu (łyżew, kasków, chodzików) w Hali Olivia

 1. Wypożyczalnia prowadzona jest przez stowarzyszenie Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec w Gdańsku.
 2. Sprzęt znajdujący się na stanie wypożyczalni jest oznakowany. Wyklucza się możliwość zwrotu sprzętu innego niż wypożyczony.
 3. Wypożyczenie sprzętu sportowego jest odpłatne. Opłatę za wypożyczenie pobiera się z góry. Cennik znajduje się przy kasie lodowiska.
 4. Dzieciom do lat 10 łyżwy wypożycza się wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej.
 5. Wypożyczenia sprzętu sportowego dokonuje się po wypełnieniu Oświadczenia z rewersem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz za okazaniem przez wypożyczającego ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (nie honoruje się biletów miesięcznych). Oświadczenie należy dokładnie przeczytać i czytelnie wypełnić, drukowanymi literami.
 6. Nie honoruje się dokumentów rodziców, innych członków rodziny lub znajomych, jeżeli nie są oni obecni przy wypożyczeniu.
 7. W przypadku odmowy okazania dokumentu pobierana jest kaucja, odpowiednio, za wypożyczenie:
  1. 1 para łyżew – 150 zł
  2. 1 kask – 50 zł
  3. 1 chodzik – 50 zł.
 8. Zwrot kaucji następuje bezpośrednio po ślizgawce, na którą wypożyczono sprzęt, na podstawie wypełnionego przy wypożyczeniu druku KP (Dowód wpłaty) oraz gdy sprzęt wypożyczony nie jest uszkodzony. W pozostałych przypadkach kaucja przepada.
 9. Jednorazowo na jedno Oświadczenie można wypożyczyć maksymalnie 4 pary łyżew, 4 kaski i 1 chodzik. Cały wypożyczony sprzęt należy zwrócić razem.
 10. Zabrania się przekazywania wypożyczonego sprzętu innym osobom.
 11. Sprzęt wypożyczany jest na czas trwania jednej ślizgawki (60 min.). Zdanie wypożyczonego sprzętu do wypożyczalni musi nastąpić niezwłocznie po zakończeniu ślizgawki.
 12. Po przekroczeniu czasu danej ślizgawki, na którą został wypożyczony sprzęt naliczana jest opłata jak za kolejną godzinę ślizgawki, zgodnie z cennikiem.
 13. Przy wypożyczaniu, jak i przy oddawaniu łyżew i kasków obowiązuje kolejka.
 14. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu oraz przekazania ewentualnych uwag pracownikowi obsługi ślizgawki. Stwierdzone usterki należy zgłaszać przed wejściem na ślizgawkę. Usterki zgłoszone po zejściu ze ślizgawki uznane będą za dokonane przez Wypożyczającego.
 15. W łyżwach poza lodowiskiem można poruszać się jedynie po gumowej wykładzinie.
 16. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu oraz z ułożonymi wkładkami w butach plastikowych.
 17. Po dokonaniu zwrotu wypożyczonego sprzętu, Oświadczenie zostaje zwrócone wypożyczającemu. Nieodebranie Oświadczenia jest traktowane jako niezdanie wypożyczonego sprzętu i stanowi podstawę do dochodzenia należności zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 18. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową i ewentualnie karną za kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 19. Wypożyczający oświadcza, że jest świadomy, że w przypadku nie dokonania zwrotu wypożyczonego sprzętu, w terminie określonym w Regulaminie, naliczane będą dalsze opłaty do momentu zwrotu sprzętu, a w przypadku nieuregulowania należności GKS Stoczniowiec podejmie działania windykacyjne w celu wyegzekwowania należności.
 20. W przypadku nie dokonania zwrotu wypożyczonego sprzętu pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 250 zł za każdą sztukę.
 21. Za uszkodzenie sprzętu wysokość rekompensaty ustala upoważniony pracownik lodowiska. Wypożyczający zobowiązuje się uregulować powyższą kwotę w dniu wypożyczenia lub najpóźniej w terminie wyznaczonym przez GKS Stoczniowiec.
 22. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) przez GKS Stoczniowiec, z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 470, w celu wypożyczenia sprzętu sportowego oraz na potrzeby ewentualnego postępowania windykacyjnego w przypadku nie dokonania zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie określonym w Regulaminie. Informacje dotyczące zbierania danych od wypożyczającego są zawarte w druku oświadczenia sprzętu sportowego (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 23. Uwagi dotyczące funkcjonowania wypożyczalni należy kierować do Działu Imprez GKS Stoczniowiec na adres: dzialimprez@stoczniowiec.org.pl.

Oświadczenie dotyczące wypożyczenia sprzętu sportowego (pdf)

GKS Stoczniowiec prezentuje uchwały Walnego Zebrania Delegatów Klubu

Czwartkowe walne dało zielone światło do wprowadzenia uchwał, które mają regulować funkcjonowanie...

Tytuły Honorowe dla zasłużonych członków GKS Stoczniowiec

Walne Zebranie Delegatów Klubu uhonorowało znakomitych sportowców, byłych hokeistów Stoczniowca, a...

Za nami Walne Zebranie Delegatów Stoczniowca

Wiemy, kto pokieruje pracami Klubu w latach 2024-2028. Zgodnie z wolą...

Dorota Palimeris wytańczyła mistrzostwo świata

Solistka GKS Stoczniowiec wywalczyła złoty medal w międzynarodowych mistrzostwach dla dorosłych...

Komunikat GKS Stoczniowiec dotyczący funkcjonowania sekcji hokej na lodzie w sezonie 2024/2025

Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec informuje, że decyzją pionu szkoleniowego do rozgrywek...

Zakończyły się mistrzostwa świata elity w hokeju na lodzie

W poniedziałek, 20 maja w Ostrawie Polacy rozegrali ostatni mecz w ramach MŚ hokejowej elity. Niestety, Biało-czerwoni...

Wychowanek GKS Stoczniowiec w składzie reprezentacji na MŚ elity w hokeju

Maciej Urbanowicz, aktualnie reprezentujący barwy JKH GKS Jastrzębie, będzie miał szanse...

Nikola Mazur sportową twarzą Gdańska

Już po raz trzeci w historii łyżwiarka szybka GKS Stoczniowiec może...

Gościnny Stoczniowiec

Potwierdziło się, że szwedzki hokej kobiecy należy do światowej czołówki. Występująca...

Stocznia murem za Lechią

Biało-zielona iluminacja rozświetli w środę wieczorem Halę Olivia. To wyraz wsparcia...

Uwaga! W tym tygodniu zdajemy sprzęt hokejowy!

GKS Stoczniowiec informuje, że pobrany sprzęt hokejowy będzie można będzie zdać...

Halo młodzi Stoczniowcy! Startują zapisy do sekcji hokejowej!!!

GKS Stoczniowiec wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i otwiera kolejny nabór do sekcji...

Szwedzkie pojedynki hokeistek Stoczniowca

W cieniu rywalizacji reprezentacji kraju kobiet w hokeju na lodzie, które...

Mistrzostwa Polski Amatorów w hokeju na lodzie

Trzy dni hokejowych emocji w Hali Olivia. Turniej Mistrzostw Polski Amatorów...