Ślizgawki
Ślizgawki

Od 30 września zapraszamy na ślizgawki w sezonie 2017/2018

 • Soboty i niedziele
 • w godzinach: 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30.

Ślizgawki są również organizowane w dni świąteczne takie jak np. Nowy Rok. O terminach dodatkowych ślizgawek będziemy informować na stronie internetowej.

Na miejscu można skorzystać z bezpłatnej szatni, wypożyczyć oraz naostrzyć łyżwy, skorzystać z kawiarni. Zapewniamy opiekę medyczną.

Cennik
Bilet wstępu na ślizgawkę (1 godzina) 12 zł
Wypożyczenie łyżew 7 zł
Ostrzenie łyżew 7 zł
Wypożyczenie chodzika 8 zł
Wypożyczenie kasku 2 zł
Karnet 5 wejść 50 zł
Karnet 10 wejść 100 zł
REGULAMIN ŚLIZGAWEK W HALI OLIVIA W GDAŃSKU
 1. Lodowisko jest obiektem zarządzanym przez stowarzyszenie Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec" w Gdańsku ("GKS Stoczniowiec")
 2. Lodowisko czynne jest zgodnie z harmonogramem umieszczonym przy kasie ślizgawkowej.
 3. Jedna ślizgawka trwa 60 minut.
 4. Podstawą wejścia na taflę lodowiska jest paragon z kasy fiskalnej (bilet)/karnet otrzymany po dokonaniu opłaty w kasie ślizgawkowej. Zakup biletu/karnetu jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Bilet/karnet należy zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska (przez cały czas ślizgawki).
 6. Dzieci do lat 10 na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 7. Opiekunowie dziecka, którzy nie zakupią biletu/karnetu nie mają prawa wstępu na taflę lodowiska.
 8. GKS Stoczniowiec nie bierze odpowiedzialności za dzieci bez nadzoru rodziców lub opiekunów.
 9. Z tafli lodowiska jednocześnie może korzystać maksymalnie 300 osób.
 10. GKS Stoczniowiec ma prawo zamknięcia lodowiska w każdej sytuacji, w której warunki techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarzają zagrożenie dla zdrowia bądź życia użytkowników.
 11. GKS Stoczniowiec udostępnia korzystającym z lodowiska szatnię z zastrzeżeniem, iż nie świadczy usługi przechowania. Korzystający z szatni przy pozostawieniu rzeczy otrzymuje numerek, na podstawie którego następuje zwrot pozostawionych rzeczy. W przypadku zgubienia numerka zwrot pozostawionych rzeczy następuje po uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku, w celu ustalenia właściciela rzeczy, zwrot może nastąpić dopiero na koniec dnia.
 12. GKS Stoczniowiec nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie lodowiska.
 13. GKS Stoczniowiec umożliwia korzystanie podczas ślizgawek z wypożyczalni łyżew kasków i chodzików. Wymieniony sprzęt może być wypożyczony osobom powyżej 10 roku życia. Regulamin wypożyczalni sprzętu sportowego (łyżew, kasków i chodzików) w Gdańskim Klubie Sportowym "Stoczniowiec" jest dostępny w wypożyczalni.
 14. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 15. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do:
  1. ostrożnej jazdy na lodzie zgodnie z wyznaczonym kierunkiem,
  2. bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych lodowiska,
  3. przestrzegania uwag spikera,
  4. niezwłocznego zawiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania lodowiska,
  5. jazdy na lodzie w wyznaczonym kierunku.
 16. Zaleca się, aby wszystkie osoby korzystające z lodowiska posiadały kaski ochronne oraz zakładały rękawiczki przed wejściem na lód.
 17. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu, w tym związane z ewentualnymi uszkodzeniami ciała.
 18. Podczas korzystania z lodowiska zabrania się:
  1. urządzania wyścigów oraz stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla innych użytkowników,
  2. jazdy z dziećmi na ręku,
  3. jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego,
  4. jazdy na długich łyżwach (panczenach), z kijami hokejowymi i plecakami,
  5. wnoszenia na taflę lodowiska puszek i butelek z napojami,
  6. rzucania śniegiem i innymi przedmiotami,
  7. siadania na bandach lodowiska,
  8. chodzenia po tafli lodu w obuwiu,
  9. palenia tytoniu (w tym papierosów elektronicznych) i picia alkoholu na tafli lodu,
  10. przebywania na tafli lodowiska w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środków odurzających,
  11. wchodzenia na taflę lodowiska w czasie pracy maszyny czyszczącej lód.
  12. wprowadzania zwierząt
 19. Osoby łamiące zasady niniejszego Regulaminu będą wypraszane bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.
 20. Osoby dopuszczające się uszkodzenia mienia znajdującego się na terenie lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. W przypadku osób małoletnich odpowiedzialność za wyrządzone szkody ponoszą ich prawni opiekunowie lub osoby sprawujące nadzór lub stałą pieczę nad małoletnim.
 21. Za bezpieczeństwo grupy zorganizowanej oraz za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia dokonane na terenie całego obiektu przez podopiecznych, odpowiedzialny jest opiekun grupy.
 22. Reklamacje, skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska należy składać na adres: dzialimprez@stoczniowiec.org.pl za pomocą poczty elektronicznej.
Regulamin wypożyczalni sprzętu sportowego (łyżew, kasków i chodzików) w Gdańskim Klubie Sportowym "Stoczniowiec"
 1. Wypożyczalnia prowadzona jest przez stowarzyszenie Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec" w Gdańsku ("GKS Stoczniowiec").
 2. Sprzęt znajdujący się na stanie wypożyczalni jest oznakowany. Wyklucza się możliwość zwrotu sprzętu innego niż wypożyczony.
 3. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu oraz przekazania ewentualnych uwag pracownikowi obsługi ślizgawki. Stwierdzone usterki należy zgłaszać przed wejściem na ślizgawkę. Usterki zgłoszone po zejściu ze ślizgawki uznane będą za dokonane przez Wypożyczającego.
 4. Jednorazowo na jedno Oświadczenie można wypożyczyć maksymalnie 4 pary łyżew, 4 kaski i 1 chodzik. Cały wypożyczony sprzęt należy zwrócić  razem.
 5. Zabrania się przekazywania wypożyczonego sprzętu innym  osobom.
 6. Wypożyczenie sprzętu sportowego jest odpłatne. Opłatę za wypożyczenie pobiera się z góry. Cennik znajduje się przy kasie lodowiska.
 7. Wypożyczenia sprzętu sportowego dokonuje się po wypełnieniu Oświadczenia z rewersem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz za okazaniem przez wypożyczającego ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (nie honoruje się biletów miesięcznych). Oświadczenie należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. Oświadczenie dotyczące wypożyczenia sprzętu sportowego (pdf)
 8. W przypadku odmowy okazania dokumentu pobierana jest kaucja, odpowiednio, za wypożyczenie:
   1. 1 pary łyżew – 150 zł
   2. 1 kasku – 50 zł
   3. 1 chodzika – 50 zł
 9. Zwrot kaucji, o której mowa w pkt 8 powyżej, następuje na podstawie druku KP (Dowód wpłaty), na życzenie wypożyczającego, po zwrocie wypożyczonego sprzętu. Przy oddawaniu do wypożyczalni sprzętu należy podać nazwisko wypożyczającego z dokumentu, na który został wypożyczony albo przekazać dowód wpłaty kaucji, który będzie podstawą do zwrotu wpłaconej kaucji. Kaucje są zwracane po zakończeniu danej ślizgawki na podstawie dowodu wpłaty. W pozostałych przypadkach kaucja przepada.
 10. Wypożyczający oświadcza, że jest świadomy, że w przypadku nie dokonania zwrotu wypożyczonego sprzętu, w terminie określonym w Regulaminie, naliczane będą dalsze opłaty do momentu zwrotu sprzętu, a w przypadku nieuregulowania należności GKS Stoczniowiec podejmie działania windykacyjne w celu wyegzekwowania należności.
 11. Nie honoruje się dokumentów rodziców, innych członków rodziny lub znajomych, jeżeli nie są oni obecni przy wypożyczeniu.
 12. Dzieciom do lat 10 łyżwy wypożycza się wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej.
 13. Sprzęt wypożyczany jest na czas trwania jednej ślizgawki (60 min.). Zdanie wypożyczonego sprzętu do wypożyczalni musi nastąpić niezwłocznie po zakończeniu jazdy na lodzie.
 14. Po przekroczeniu czasu danej ślizgawki, na którą został wypożyczony sprzęt naliczana jest opłata jak za kolejną godzinę ślizgawki, zgodnie z cennikiem.
 15. Po dokonaniu zwrotu wypożyczonego sprzętu rewers zostaje zwrócony wypożyczającemu. Nieodebranie rewersu jest traktowane jako niezdanie wypożyczonego sprzętu i stanowi podstawę do dochodzenia należności zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 16. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową i ewentualnie karną za kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 17. W przypadku nie dokonania zwrotu wypożyczonego sprzętu pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 200 zł za każdą sztukę.
 18. Za uszkodzenie sprzętu wysokość rekompensaty ustala upoważniony pracownik lodowiska. Wypożyczający zobowiązuje się uregulować powyższą kwotę w dniu wypożyczenia lub najpóźniej w terminie wyznaczonym przez GKS Stoczniowiec.
 19. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu oraz z ułożonymi wkładkami w butach plastikowych.
 20. Przy wypożyczaniu, jak i przy oddawaniu łyżew i kasków obowiązuje kolejka.
 21. W łyżwach poza lodowiskiem można poruszać się jedynie po gumowej wykładzinie.
 22. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 922 ze zm.) przez stowarzyszenie Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec, z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 470, w celu wypożyczenia sprzętu sportowego oraz na potrzeby ewentualnego postępowania windykacyjnego w przypadku nie dokonania zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie określonym w Regulaminie.
 23. Uwagi dotyczące funkcjonowania wypożyczalni należy kierować do Działu Imprez GKS Stoczniowiec  na adres: dzialimprez@stoczniowiec.org.pl.

Oświadczenie dotyczące wypożyczenia sprzętu sportowego (pdf)

 

Ważne
ŚLIZGAWKI DO KOŃCA MARCA, SZKÓŁKI DO POCZĄTKU KWIETNIA

Wiemy, do kiedy potrwają popularne ślizgawki oraz szkółki - hokeja na lodzie i łyżwiarska. Rekreacyjne ślizganie po tafli lodowej Hali Olivia potrwa do 25 marca, natomiast zajęcia hokejowe i jazdy na łyżwach zakończą się 8 kwietnia br.

CAMP POD OKIEM SZKOLENIOWCA NHL

W dniach 27-31 sierpnia 2018 roku znany z pracy szkoleniowej w NHL oraz dla Kanadyjskiej Federacji Hokeja Sean Skinner wspólnie z trenerami GKS Stoczniowiec, Krzysztofem Lehmannem i Pawłem Zwolińskim, poprowadzą obóz hokejowy dla dzieci z roczników 2003-2009. Oferta skierowana jest do młodych zawodników, pragnących podnieść swoje umiejętności.

PILNE! POMÓŻMY USPRAWNIĆ ZAJĘCIA W RAMACH ŚLIZGAWEK ORAZ SZKÓŁEK ŁYŻWIARSKIEJ I HOKEJOWEJ

Ważna informacja dla wszystkich miłośników jazdy na łyżwach, a także rodziców i opiekunów dzieci, chętnych do udziału w zajęciach łyżwiarskich i hokejowych. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami korzystania ślizgawek i wypożyczalni sprzętu sportowego. 

ZAPRASZAMY NA SZKÓŁKI HOKEJA ORAZ ŁYŻWIARSKĄ

Zapraszamy dzieci do lat 12 na szkółki hokeja na lodzie, łyżwiarstwa figurowego i short track. Zajęcia hokejowe odbywają się w małej, natomiast lekcje łyżwiarstwa prowadzone są w dużej Hali Olivia.

CZAS NA ŁYŻWIARSKIE SZALEŃSTWO! WE WRZESNIU RUSZAJĄ ŚLIZGAWKI

W hali Olivia od 30. września wszyscy chętni znów będą mogli pojeździć na łyżwach. Ślizganie zaplanowano w każdą sobotę i niedzielę oraz w dni świąteczne. "Olivia" przygotowała po siedem tur wejść na taflę. Podczas każdej można jeździć przez godzinę. Początek wyznaczono na: 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30.

SUPER BANDY W OLIVII

Szwajcarska Lozanna, Pałac Lodowy w St. Petersburgu, paryska hala Bercy oraz hala w Soczi, arena zmagań hokeistów podczas zimowej olimpiady w 2014 roku. Do tego grona dołączy już niebawem gdańska Hala Olivia. Wszystko za sprawą aktualnie montowanych nowoczesnych band. Sprzęt do dużej hali dostarcza jeden z najbardziej uznanych światowych producentów i ekspertów w tej dziedzinie, firrma Raita Sport z fińskiego Oulainen.

NOWY BLASK HALI OLIVIA

Popatrzcie na Halę Olivia, jest zupełnie inna niż wcześniej. Wszystko za sprawą gruntownej modernizacji finansowanej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Miasta Gdańsk i klubu GKS Stoczniowiec. Jednym z ostatnich akordów rewitalizacji symbolu Pomorza i Gdańska było uruchomienie wyjątkowej iluminacji. Poniżej Hala Olivia w nowym blasku.

Polski zwizek Hokeja na Lodzie      Polski Związek Curlingu  Po