Ślizgawki
Odłożony start ślizgawek i szkółek

Rekreacyjne ślizgawki oraz zajęcia szkółki hokejowej i łyżwiarskiej nie wystartują na początku października. Po konsultacji ze służbami sanitarnymi ani ślizgawki, ani szkółki nie ruszą w tym terminie. Pierwotnie start ślizgawek został zaplanowany na 03 października. Szkółki łyżwiarska i hokejowa miały zacząć swoje funkcjonowanie w kolejnych tygodniach. Po analizie sytuacji ze służbami sanitarnymi, ocenie ryzyka i wciąż rosnącej liczbie zakażonych koronawirusem w Trójmieście, podjęta została decyzja o przełożeniu startu, na inny, dziś nieokreślony termin. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej www.stoczniowiec.org.pl.

REGULAMIN ŚLIZGAWEK W HALI „OLIVIA” w GDAŃSKU
 1. Lodowisko jest obiektem zarządzanym przez stowarzyszenie Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec” w Gdańsku.
 2. Lodowisko czynne jest zgodnie z harmonogramem umieszczonym przy kasie ślizgawkowej.
 3. Jedna ślizgawka trwa 60 minut.
 4. Podstawą wejścia na taflę lodowiska jest paragon z kasy fiskalnej (bilet)/karnet otrzymany po dokonaniu opłaty w kasie ślizgawkowej. Zakup biletu/karnetu jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Bilet/karnet należy zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska (przez cały czas ślizgawki).
 6. Dzieci do lat 10 na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 7. Opiekunowie dziecka, którzy nie zakupią biletu/karnetu nie mają prawa wstępu na taflę lodowiska.
 8. GKS Stoczniowiec nie bierze odpowiedzialności za dzieci bez nadzoru rodziców lub opiekunów.
 9. Z tafli lodowiska jednocześnie może korzystać maksymalnie 300 osób.
 10. GKS Stoczniowiec ma prawo zamknięcia lodowiska w każdej sytuacji, w której warunki techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarzają zagrożenie dla zdrowia bądź życia użytkowników.
 11. GKS Stoczniowiec udostępnia korzystającym z lodowiska szatnię z zastrzeżeniem, iż nie świadczy usługi przechowania. Korzystający z szatni przy pozostawieniu rzeczy otrzymuje numerek, na podstawie którego następuje zwrot pozostawionych rzeczy. W przypadku zgubienia numerka zwrot pozostawionych rzeczy następuje po uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku, w celu ustalenia właściciela rzeczy, zwrot może nastąpić dopiero na koniec dnia.
 12. GKS Stoczniowiec nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie lodowiska.
 13. GKS Stoczniowiec umożliwia korzystanie podczas ślizgawek z wypożyczalni łyżew kasków i chodzików. Wymieniony sprzęt może być wypożyczony osobom powyżej 10 roku życia. Regulamin wypożyczalni sprzętu sportowego (łyżew, kasków i chodzików) w Gdańskim Klubie Sportowym „Stoczniowiec” jest dostępny w wypożyczalni.
 14. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 15. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do: a. ostrożnej jazdy na lodzie zgodnie z wyznaczonym kierunkiem, b. bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych lodowiska, c. przestrzegania uwag spikera, d. niezwłocznego zawiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania lodowiska,
 16. Zaleca się, aby wszystkie osoby korzystające z lodowiska posiadały kaski ochronne oraz zakładały rękawiczki przed wejściem na lód.
 17. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu, w tym związane z ewentualnymi uszkodzeniami ciała.
 18. Podczas korzystania z lodowiska zabrania się:
  1. urządzania wyścigów oraz stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla innych użytkowników,
  2. jazdy z dziećmi na ręku,
  3. jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego,
  4. jazdy na długich łyżwach (panczenach), z kijami hokejowymi i plecakami,
  5. wnoszenia na taflę lodowiska puszek i butelek z napojami,
  6. rzucania śniegiem i innymi przedmiotami,
  7. siadania na bandach lodowiska,
  8. chodzenia po tafli lodu w obuwiu,
  9. palenia tytoniu (w tym papierosów elektronicznych) i picia alkoholu na tafli lodu,
  10. przebywania na tafli lodowiska w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środków odurzających,
  11. wchodzenia na taflę lodowiska w czasie pracy maszyny czyszczącej lód,
  12. wprowadzania zwierząt.
  13. chwytania/podnoszenia liny oddzielającej dwie części lodowiska.
 19. Osoby łamiące zasady niniejszego Regulaminu będą wypraszane bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.
 20. Osoby dopuszczające się uszkodzenia mienia znajdującego się na terenie lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. W przypadku osób małoletnich odpowiedzialność za wyrządzone szkody ponoszą ich prawni opiekunowie lub osoby sprawujące nadzór lub stałą pieczę nad małoletnim.
 21. Za bezpieczeństwo grupy zorganizowanej oraz za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia dokonane na terenie całego obiektu przez podopiecznych, odpowiedzialny jest opiekun grupy.
 22. Reklamacje, skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska należy składać na adres: dzialimprez@stoczniowiec.org.pl za pomocą poczty elektronicznej.
 23. Kwestie ochrony danych osobowych reguluje Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej Klubu www.stoczniowiec.org.pl oraz w gablocie informacyjnej przy Kasach ślizgawkowych.
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU (ŁYŻEW, KASKÓW, CHODZIKÓW) W HALI „OLIVIA” W GDAŃSKU
 1. Wypożyczalnia prowadzona jest przez stowarzyszenie Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec” w Gdańsku.
 2. Sprzęt znajdujący się na stanie wypożyczalni jest oznakowany. Wyklucza się możliwość zwrotu sprzętu innego niż wypożyczony.
 3. Wypożyczenie sprzętu sportowego jest odpłatne. Opłatę za wypożyczenie pobiera się z góry. Cennik znajduje się przy kasie lodowiska.
 4. Dzieciom do lat 10 łyżwy wypożycza się wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej.
 5. Wypożyczenia sprzętu sportowego dokonuje się po wypełnieniu Oświadczenia z rewersem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz za okazaniem przez wypożyczającego ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (nie honoruje się biletów miesięcznych). Oświadczenie należy dokładnie przeczytać i czytelnie wypełnić, drukowanymi literami.
 6. Nie honoruje się dokumentów rodziców, innych członków rodziny lub znajomych, jeżeli nie są oni obecni przy wypożyczeniu.
 7. W przypadku odmowy okazania dokumentu pobierana jest kaucja, odpowiednio, za wypożyczenie: 1) 1 pary łyżew – 150 zł 2) 1 kasku – 50 zł 3) 1 chodzika – 50 zł
 8. Zwrot kaucji następuje bezpośrednio po ślizgawce, na którą wypożyczono sprzęt, na podstawie wypełnionego przy wypożyczeniu druku KP (Dowód wpłaty) oraz gdy sprzęt wypożyczony nie jest uszkodzony. W pozostałych przypadkach kaucja przepada.
 9. Jednorazowo na jedno Oświadczenie można wypożyczyć maksymalnie 4 pary łyżew, 4 kaski i 1 chodzik. Cały wypożyczony sprzęt należy zwrócić razem.
 10. Zabrania się przekazywania wypożyczonego sprzętu innym osobom.
 11. Sprzęt wypożyczany jest na czas trwania jednej ślizgawki (60 min.). Zdanie wypożyczonego sprzętu do wypożyczalni musi nastąpić niezwłocznie po zakończeniu ślizgawki.
 12. Po przekroczeniu czasu danej ślizgawki, na którą został wypożyczony sprzęt naliczana jest opłata jak za kolejną godzinę ślizgawki, zgodnie z cennikiem.
 13. Przy wypożyczaniu, jak i przy oddawaniu łyżew i kasków obowiązuje kolejka.
 14. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu oraz przekazania ewentualnych uwag pracownikowi obsługi ślizgawki. Stwierdzone usterki należy zgłaszać przed wejściem na ślizgawkę. Usterki zgłoszone po zejściu ze ślizgawki uznane będą za dokonane przez Wypożyczającego.
 15. W łyżwach poza lodowiskiem można poruszać się jedynie po gumowej wykładzinie.
 16. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu oraz z ułożonymi wkładkami w butach plastikowych.
 17. Po dokonaniu zwrotu wypożyczonego sprzętu, Oświadczenie zostaje zwrócone wypożyczającemu. Nieodebranie Oświadczenia jest traktowane jako niezdanie wypożyczonego sprzętu i stanowi podstawę do dochodzenia należności zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 18. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową i ewentualnie karną za kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 19. Wypożyczający oświadcza, że jest świadomy, że w przypadku nie dokonania zwrotu wypożyczonego sprzętu, w terminie określonym w Regulaminie, naliczane będą dalsze opłaty do momentu zwrotu sprzętu, a w przypadku nieuregulowania należności GKS Stoczniowiec podejmie działania windykacyjne w celu wyegzekwowania należności.
 20. W przypadku nie dokonania zwrotu wypożyczonego sprzętu pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 200 zł za każdą sztukę.
 21. Za uszkodzenie sprzętu wysokość rekompensaty ustala upoważniony pracownik lodowiska. Wypożyczający zobowiązuje się uregulować powyższą kwotę w dniu wypożyczenia lub najpóźniej w terminie wyznaczonym przez GKS Stoczniowiec.
 22. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) przez GKS „Stoczniowiec”, z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 470, w celu wypożyczenia sprzętu sportowego oraz na potrzeby ewentualnego postępowania windykacyjnego w przypadku nie dokonania zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie określonym w Regulaminie. Informacje dotyczące zbierania danych od wypożyczającego są zawarte w druku oświadczenia sprzętu sportowego (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 23. Uwagi dotyczące funkcjonowania wypożyczalni należy kierować do Działu Imprez GKS Stoczniowiec na adres: dzialimprez@stoczniowiec.org.pl.

Oświadczenie dotyczące wypożyczenia sprzętu sportowego (pdf)

 

Ważne
PRZYNAJMNIEJ NA RAZIE BEZ SZKÓŁEK I ŚLIZGAWEK

Rekreacyjne ślizgawki oraz zajęcia szkółki hokejowej i łyżwiarskiej nie wystartują na początku października. Wcześniej informowaliśmy o możliwym rozpoczęciu zajęć. Po konsultacji ze służbami sanitarnymi ani ślizgawki, ani szkółki nie ruszą w tym terminie.

GKS STOCZNIOWIEC POSZUKUJE PRZYSZŁYCH MISTRZÓW

Startuje Wyższa Szkoła Jazdy Szybkiej dla dzieci, a w ślad za nią rusza nabór najmłodszych adeptów łyżwiarstwa do Klubu. To znakomita okazja do rozpoczęcia przygody z lodowymi dyscyplinami sportu, tym bardziej, że koordynatorem projektu jest były reprezentant Polski w short tracku, Rafał Grycner.

GDAŃSK WSPIERA HOKEISTKI STOCZNIOWCA

Miasto Gdańsk podpisało nową umowę promocyjną z klubem GKS Stoczniowiec. Porozumienie dotyczy drużyny seniorek gdańskiego Klubu, które występują w PLHK i w nadchodzącym sezonie bronić będą tytułu wicemistrzyń Polski.

UWAGA! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Informujemy, że zmienił się nasz numer rachunku bankowego. Uprzejmie prosimy, aby dokonywać płatności już na nowy numer. Wszystkie dokumenty księgowe są wystawiane z aktualnym numerem konta.

Polski zwizek Hokeja na Lodzie      Polski Związek Curlingu  Po