Przetargi
Untitled Document

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Remont elewacji (w ramach termomodernizacji) Hali głównej obiektu HSW Oliviaw Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 470 - wraz z robotami towarzyszącymi w ramach kompleksowo realizowanego zadania pod nazwą Modernizacja Hali Sportowo-Widowiskowej Olivia w Gdańsku - II etap
Numer ogłoszenia: 82562 - 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego


zawarcia umowy ramowej


ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec" , ul. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 0-58 552 46 23, faks 0-58 552 02 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie kultury fizycznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont elewacji (w ramach termomodernizacji) Hali głównej obiektu HSW Oliviaw Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 470 - wraz z robotami towarzyszącymi w ramach kompleksowo realizowanego zadania pod nazwą Modernizacja Hali Sportowo-Widowiskowej Olivia w Gdańsku - II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji (w ramach termomodernizacji) Hali głównej obiektu HSW Olivia w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 470 - wraz z robotami towarzyszącymi w ramach kompleksowo realizowanego zadania pod nazwą Modernizacja Hali Sportowo-Widowiskowej Olivia w Gdańsku - II etap. 2. Obiekt Hali głównej stanowi część kompleksu Hali Sportowo-Widowiskowej Olivia i znajduje się na działce nr 220/5, obręb 13 w Gdańsku, której użytkownikiem jest GKS Stoczniowiec, a właścicielem Gmina Miasta Gdańsk. 3. Budynek Hali głównej jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej wynikającej z zapisów MPZP nr 0216 Wrzeszcz - Strzyża II - Oliwa w mieście Gdańsku, zatwierdzonej Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr 24 stycznia 2002 r. 4. Planowane prace remontowe mają charakter naprawczo-odtworzeniowy i nie wnoszą zmian do pierwotnych rozwiązań konstrukcyjnych. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące rodzaje robót: 1) Roboty rozbiórkowe 2) Roboty naprawcze i zabezpieczające 3) Roboty montażowe 4) Oświetlenie i iluminacja obiektu (oświetlenie zewnętrzne) i oświetlenie (remont) tafli lodowiska głównego Hali Głównej (światła inteligentne z programem) 6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące elementy: 1) ściany zewnętrzne hali głównej; 2) wypełnienia z Vitrolitu; 3) podkonstrukcje pod elementy szklane; 4) ślusarka przeszkleń w strefie wejściowej; 5) elementy murowane ścian; 6) elementy żelbetowe ścian; 7) rynny spustowe; 8) taras; 9) balustrady żelbetowe tarasu; 10) balustrady żelbetowe schodów; 11) elementy ślusarskie żaluzje wyrzutni i czerpni wentylacyjnych; 12) murki żelbetowe i schody; 13) nowe podkonstrukcje pod reklamy; 14) oświetlenie fasad głównych; 15) remont instalacji oświetlenia wewnętrznego tafli lodowiska; 16) Montaż pokrycia dachu - montaż warstw papy na dachu nad sklepami od strony wschodniej -montaż wpustów dachowych na dachu nad holem B - montaż warstw papy na dachu nad holem B - montaż opierzeń Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa rozdział III SIWZ oraz Wielobranżowa dokumentacja pn. WPWR, Wielobranżowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Wielobranżowe Przedmiary robót, Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych wewnętrznych systemu oświetlenia tafli lodowiska głównego Hali Dużej - stanowiące załączniki do SIWZ..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.26.23.00-4, 45.26.24.00-5, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.32.00.00-3, 45.32.10.00-3, 45.31.70.00-2, 45.26.21.20-8, 45.31.61.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100). 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275). 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego podany w Rozdziale 1 SIWZ z dopiskiem: Wadium - Remont elewacji (w ramach termomodernizacji) Hali głównej obiektu HSW Olivia , ZP/OLIVIA/1/2016 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. w terminie do dnia 25 kwietnia 2016 r. roku do godz. 10:00. Zamawiający zaleca, aby dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej został dołączony do oferty. 5. Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w terminie wskazanym w pkt 4 powyżej, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 6. W przypadku wniesienia wadium w: 1) poręczeniach bankowych, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275), Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający Zamawiającemu oddzielne przechowywanie w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert w miejscu wskazanym w Rozdziale I pkt 1 SIWZ. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert. Wadium w powyższych formach należy wnieść na okres związania ofertą określony w Rozdziale X niniejszej SIWZ. 7. Uwaga! Zamawiający uzna wadium złożone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej za ważne w przypadku, gdy będzie sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zapis, że gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w jego imieniu, f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniała w stosunku do Wykonawcy co najmniej jedna z przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy . 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12 niniejszego rozdziału. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie; 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 4) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Wadium wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego, na wniosek Wykonawcy, zaliczone będzie przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie wyrażające się należytym wykonaniem, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu elewacji budynku lub remoncie elewacji budynku. Przy czym: - wartość każdej z ww. robót powinna wynosić nie mniej niż 2.500.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zł); - co najmniej jedna robota obejmująca ww. zakres powinna być zrealizowana na budynku wpisanym do ewidencji zabytków lub do rejestru zabytków. Przez elewację budynku- należy rozumieć zewnętrzną powierzchnię ścian budynku wraz ze występującymi na niej elementami (np. okna, drzwi) oraz detalami architektonicznymi. b) poza robotami wskazanymi w lit. a) powyżej - co najmniej jednej roboty polegającej na wykonaniu oświetlenia fasady (iluminacji) budynku o wartości 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy zł 00/100) Jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem robót budowlanych o wartości wyrażonej w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a) kierownikiem budowy: - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; - posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym przy wykonywaniu co najmniej jednej roboty budowlanej, która obejmowała wykonanie elewacji budynku lub remont elewacji budynku o wartości co najmniej 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zł); b) kierownikiem robót elektrycznych: - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; - posiadającym doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wykonywaniu co najmniej jednej roboty budowlanej, która obejmowała wykonanie oświetlenia fasady (iluminacji) obiektu. Uwaga! Zamawiający określając wymogi dla ww. osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a, oraz innych przepisów Ustawy - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn.zm) oraz Ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394 ze zmianami). - Wszystkie osoby skierowane do realizacji zadania muszą posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie; Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, Inspektorami Nadzoru i Wykonawcami Robót
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej został spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów zł 00/100) b) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony zł 00/100) lub posiada zdolność kredytową na ww. kwotę

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  a) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu elewacji budynku lub remoncie elewacji budynku. Przy czym: - wartość każdej z ww. robót powinna wynosić nie mniej niż 2.500.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zł); - co najmniej jedna robota obejmująca ww. zakres powinna być zrealizowana na budynku wpisanym do ewidencji zabytków lub do rejestru zabytków. Przez elewację budynku- należy rozumieć zewnętrzną powierzchnię ścian budynku wraz ze występującymi na niej elementami (np. okna, drzwi) oraz detalami architektonicznymi. b) poza robotami wskazanymi w lit. a) powyżej - co najmniej jedna robota polegająca na wykonaniu oświetlenia fasady (iluminacji) budynku o wartości 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy zł 00/100);
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

I. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) Tabelę elementów scalonych - stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ. Tabela elementów scalonych stanowi wyłącznie materiał informacyjny dla Zamawiającego i nie będzie podlegała ocenie w toku badania i oceny ofert, jednak jego złożenie jest wymagane dla kompletności oferty. Jedyną wiążącą ceną ofertową jest cena zawarta w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu oferty; 2) W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje zastosowanie materiałów, wyrobów lub urządzeń o równoważnych parametrach technicznych i standardzie nie gorszym niż przyjęte dokumentacji technicznej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty zestawienie tych materiałów, wyrobów lub urządzeń zgodnie z zapisem w Rozdziale III.2 pkt 22 SIWZ. Wykaz powinien być sporządzony w formie tabeli porównawczej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ (Tabela równoważności) 3) Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ II. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 1) W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ww. pisemne zobowiązanie powinno zawierać w swojej treści co najmniej informacje dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu w jaki zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Oferowany okres gwarancji (w miesiącach) - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający uznaje za zmianę nieistotną, nie wymagającą zawarcia Aneksu do niniejszej Umowy: zmianę numeru rachunku bankowego, zmianę danych adresowych/teleadresowych wskazanych w nagłówku umowy, zmianę danych osób reprezentujących strony umowy. Wszystkie ww. zmiany wymagają jedynie zawiadomienia strony w formie pisemnej. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu realizacji umowy: a) wynikająca z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: -klęski żywiołowe; - wystąpienie warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, które uniemożliwiły prowadzenie robót, dokonywanie odbiorów itp. b) będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego; - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji technicznej c) w przypadku wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zamówień uzupełniających lub dodatkowych; d) w związku z działaniami lub brakiem działania organów administracji publicznej i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. e) spowodowane przez zagrożenie wypływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność wydania polecenia wynikła z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia oraz zmiany technologiczne, spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości parametrów technicznych instalacji i urządzeń; b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne lub skracających termin realizacji zamówienia; c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonane przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; d) konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w Dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu zamówienia; e) zmiany decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne lub podmioty uzgadniające dokumentację projektową; f) konieczność zrealizowania Przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; g) konieczności wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożeni, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót na Placu budowy, lub sąsiadujących nieruchomościach, a Inspektor nadzoru wyda Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności opisanych w ppkt 2 powyżej możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania Przedmiotu zamówienia, materiałów lub technologii robót, ograniczenie zakresu robót objętych Przedmiotem zamówienia lub zmiana wynagrodzenia. 3) zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie osób przy pomocy których realizuje Przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w Specyfikacji, 4) zmiana wynagrodzenia (Ceny Umownej) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w życie przepisów określających zmianę), w tym w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 5) w przypadku zmiany przez Wykonawcę zakresu Przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy/podwykonawcom w stosunku do treści złożonej oferty, 6) w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego ograniczenia zakresu Przedmiotu zamówienia, co skutkować będzie stosownym ograniczeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy do wysokości wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie wykonane elementy Robót. W szczególności możliwe jest ograniczenie części robót z poz. 21-24 Przedmiaru robót po wcześniejszej ocenie stanu technicznego. W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Przedmiotu zamówienia, Cena Umowna określona w §13 ust. 2, zostanie pomniejszona o wartość robót, z wykonania których zrezygnowano. Wartość tych robót zostanie ustalona będzie kosztorysem szczegółowym sporządzonym na podstawie KNR z zastosowaniem czynników cenotwórczych, niewyższych niż ustalone w Ofercie przetargowej Wykonawcy, wskazanych w §8 ust. 3 pkt 4 Umowy. Ceny materiałów i koszty pracy sprzętu zostaną ustalone w wielkościach nie przekraczających poziomu średnich cen krajowych w okresie realizacji wg cenników Sekocenbudu/ Orgbudu (wg wyboru Zamawiającego), łącznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiały niewystępujące w cennikach po uprzedniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 3. Każde odstępstwo od opisu Przedmiotu zamówienia wymaga uprzedniej, pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli odstępstwo takie prowadzi do zmiany warunków realizacji Przedmiotu zamówienia lub istotnego odstępstwa od Dokumentacji technicznej (w rozumieniu art. 36a Prawa Budowlanego), zgoda taka może zostać wyrażona po zmianie umowy o dofinansowanie Zadania inwestycyjnego zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO z Ministerstwem Sportu i Turystyki (jeżeli jest wymagana). Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane przy uwzględnieniu wymogów wynikających z Ustawy Pzp oraz warunków niniejszej Umowy 4. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1-5 mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie Strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy. 5. Żadna z przesłanek do zmiany umowy określonych w niniejszym paragrafie nie daje Wykonawcy prawa do żądania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://stoczniowiec.org.pl/klub-przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec, 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 470 w Sekretariacie - pok. nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec, 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 470 w Sekretariacie - pok. nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: I. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z oferty (tj. z obowiązującym podatkiem VAT). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy musi być zobowiązaniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na numer rachunku bankowego Zamawiającego wyszczególniony w Rozdziale I SIWZ. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 5. W poręczeniu lub gwarancji wystawca dokumentu musi opisać w jaki sposób Zamawiający poinformuje wystawcę o konieczności wypłaty gwarancji. Poręczenia lub gwarancje muszą w pełni zabezpieczać roszczenia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. W gwarancji musi być zapis o konieczności zobowiązania się gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania Umowy. 8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie trzydziestu dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane z zastrzeżeniem ust. 9. 9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. Powyższa kwota jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 10. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 11. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2. 12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. II. INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZENIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 1. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku braku takiego wskazania w ofercie Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom. Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. III. INFORMACJA O WYKONAWCACH WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia, na następujących warunkach: 1) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu Umowy. Pełnomocnictwo powyższe, w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie, musi zostać załączone do oferty. 2) Zaleca się, aby pełnomocnictwo wskazywało Pełnomocnika, wymieniało wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz aby każdy z tych Wykonawców potwierdził podpisem ustanowienie pełnomocnictwa. Ponadto Pełnomocnictwo w szczególności powinno wskazywać czy dotyczy: - reprezentowania wszystkich Wykonawców w postępowaniu i zawarcia Umowy, - tylko reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3) W toku postępowania Zamawiający będzie kontaktował się wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie z poszczególnymi Wykonawcami. 4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy. IV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Na 1 dzień przed wyznaczonym terminem podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu następujących dokumentów: 1) W przypadku braku pełnomocnictwa do podpisania Umowy w imieniu Wykonawcy lub przez Pełnomocnika u Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy - pełnomocnictwo do zawarcia Umowy. 2) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, o których mowa w art 23 ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zawierający planowany przez Wykonawcę przebieg robót budowlanych z uwzględnieniem wszystkich elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia z zaznaczeniem planowanego czasu i terminów ich wykonania. 4) Uproszczony kosztorys ofertowy, na podstawie którego Wykonawca sporządził ofertę cenową; 5) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na zasadach określonych w Rozdziale XVIII niniejszej SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 ustawy Pzp..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Zmiana treści SIWZ z dnia 13.04.2016 r. i terminu składania ofert

UWAGA! Termin składania ofert został przesunięty na dzień 27.04.2016 roku, godz. 10:00


Wyjaśnienia:


 

Materiały do pobrania:

Aktualne:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

30.01.2017 Uwaga! Zmiana SIWZ i terminu składania ofert

Ogłoszenie nr:11275-2017 Gdańsk: roboty budowlane – remont i modernizacja instalacji sanitarnej - zasilanie cwu toalet w holu „A”, remont rozprowadzenia przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w kompleksie Hali Sportowo-Widowiskowej w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 470 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Hali Sportowo-Widowiskowej „Olivia” w Gdańsku – II etap
Załączniki do pobrania (zip)


UWAGA! Zmiana Zapytania ofertowego 24-11-2016 na wykonanie remontu i modernizacji węzłów cieplnych na terenie HSW „Olivia” w Gdańsku”


Ogłoszenie nr:326162-2016
Odpowiedzi na pytania do SIWZ i zmiana SIWZ z dnia 27.10.2016 r.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 31.10.2016
Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 02.11.2016
Informacja z otwarcia ofert 03.11.2016r
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie nr:309883-2016 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na dzień 04.10.2016 r., godz. 11:00
Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.10.2016 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Archiwalne:

Zapytanie ofertowe 01-07-2016

Ogłoszenie nr:123360-2016

Ogłoszenie nr:100106-2016

Ogłoszenie nr:82562-2016

Ogłoszenie nr:192960-2015

Ogłoszenie nr:187972-2015

Ogłoszenie nr:168886-2015

Ogłoszenie nr:72380-2010

Ważne
PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARNETÓW

Ważny komunikat dla posiadaczy karnetów na ślizgawki i szkółki. W związku z zawieszeniem w Hali Olivia wszystkich zajęć organizowanych przez GKS Stoczniowiec, informujemy posiadaczy abonamentów, że ważność karnetów zostanie BEZPŁATNIE wydłużona o okres, w którym zajęcia były odwołane.

GKS STOCZNIOWIEC POSZUKUJE PRZYSZŁYCH MISTRZÓW

Startuje Wyższa Szkoła Jazdy Szybkiej dla dzieci, a w ślad za nią rusza nabór najmłodszych adeptów łyżwiarstwa do Klubu. To znakomita okazja do rozpoczęcia przygody z lodowymi dyscyplinami sportu, tym bardziej, że koordynatorem projektu jest były reprezentant Polski w short tracku, Rafał Grycner.

GDAŃSK WSPIERA HOKEISTKI STOCZNIOWCA

Miasto Gdańsk podpisało nową umowę promocyjną z klubem GKS Stoczniowiec. Porozumienie dotyczy drużyny seniorek gdańskiego Klubu, które występują w PLHK i w nadchodzącym sezonie bronić będą tytułu wicemistrzyń Polski.

UWAGA! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Informujemy, że zmienił się nasz numer rachunku bankowego. Uprzejmie prosimy, aby dokonywać płatności już na nowy numer. Wszystkie dokumenty księgowe są wystawiane z aktualnym numerem konta.

Polski zwizek Hokeja na Lodzie      Polski Związek Curlingu  Po