Przetargi
Untitled Document

Gdańsk: Wykonanie zadania pod nazwą Modernizacja i przebudowa
dachu Hali Sportowo Widowiskowej Olivia w Gdańsku, przy Al.
Grunwaldzkiej 470 - ETAP I, w celu poprawy bezpieczeństwa
użytkowania obiektu
Numer ogłoszenia: 72380 - 2010
data zamieszczenia: 15.03.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Gdańsk: Wykonanie zadania pod nazwą Modernizacja i przebudowa
dachu Hali Sportowo Widowiskowej Olivia w Gdańsku, przy Al.
Grunwaldzkiej 470 - ETAP I, w celu poprawy bezpieczeństwa
użytkowania obiektu
Numer ogłoszenia: 72380 - 2010; data zamieszczenia: 15.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec" , ul. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 0-58 552 46 23, faks 0-58 552 02 51.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.stoczniowiec.org.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zadania pod nazwą Modernizacja i przebudowa dachu Hali Sportowo Widowiskowej Olivia w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 470 - ETAP I, w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowania obiektu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Roboty budowlano
montażowe; 1) Roboty rozbiórkowe: a)Demontaż instalacji podwieszanych do dachu: - elektrycznych - instalacji i systemów ppoż, - nagłośnienia, - TV przemysłowej, - instalacji wentylacji (w tym - demontaż kanałów wentylacyjnych z płyt) - monitoringu konstrukcji i kamer monitorujących obecność śniegu - instalacji kamer transmisji telewizyjnej. b) Demontaż pokrycia dachu: Demontaż warstw dachowych - zewnętrznych (izolacji wodoodpornej) zestawu pap; - izolacji termicznej - paneli płyt azbestowocementowych z ociepleniem ze styropianu z obramowaniem drewnianym c) Demontaż fragmentów elewacji: - Demontaż części ściany zewnętrznej wykonanej z paneli szklanych typu witrolit. - Demontaż istniejących płyt akustyki hali. 2) Roboty naprawcze i zabezpieczające naprawa usterek konstrukcyjnobudowlanych na etapie budowy obiektu (naprawa wykonanej wadliwie konstrukcji stalowej dachu, a w szczególności źle wykonanych spoin, uzupełnienie brakujących elementów, naprawa krzyżulców). 3) Roboty montażowe a) Konstrukcja dachu Głównym założeniem remontu dachu jest korekta kształtu przykrycia dachu z (wklęsłego) na wypukły i zmniejszenie dotychczasowych obciążeń, poprzez: - miejscowe wzmocnienie (montaż słupków, dźwigarów, rygle, ściągi); - wzmocnienie stężonych słupków, pasów i krzyżulców, - obustronne pokrycie blachą skrajnych dźwigarów, - montaż konstrukcji nowego pokrycia. - zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej (zgrubna obróbka strumieniowo-ścierna, wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej, - montaż blachy trapezowej pokrycia dachy b) Wykonanie nowego pokrycia dachu c) Instalacja odgromowa - montaż rur ocynkowanych i odtworzenie instalacji odgromowej na attykach zewnętrznych. d) Demontaż istniejących obróbek blacharskich i wykonanie nowych. e) Montaż instalacji: Ponowne zamontowanie instalacji zdemontowanych przy rozbiórce pokrycia dachu oraz montaż nowych instalacji, określonych w Dziale V SIWZ: - instalacja odwodnienia, - instalacje elektryczne, - instalacje oświetlenia hali - tzw. oświetlenie inteligentne, - instalacji elektrycznej zasilania i sterowania klap oddymiających, - instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) w zakresie związanym z remontem dachu, - instalacji tv przemysłowej - instalacja monitoringu konstrukcji, - wykonanie nowej instalacji DSO i odymianie instalacji - montaż płyt akustycznych - instalacji kamer transmisji telewizyjnej - instalacji wentylacji etap I (kanały pod dachem) - instalacje odgromowe - instalacje zabezpieczeń p.poż. f) dostawa i montaż wraz z wykonaniem projektu zasilania elektrycznego i systemu pracy zabezpieczeń p.poż. (karnisze elektryczne dł. 12m - 2 szt.; karnisze elektryczne dł. 22m - 2 szt., zasilane 230V, sterowanie włącznikiem lub pilotem) II. Opracowanie projektowe i inne opracowania dokumentacji budowy, o których mowa w pkt 9.2 ppkt 9.2.1 do pkt 9.2.2 SIWZ: 1) Projekt zagospodarowania placu budowy, 2) Projekt (instrukcja) organizacji i technologii wykonania robót, rozbiórek (Projekt powinien uwzględniać zastosowanie konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i użytkowników przed negatywnymi skutkami działań budowlanych prowadzonych przez Wykonawcę), 3) Plan zapewnienia jakości, w tym Plan kontroli badań wykonania, montażu, kontroli konstrukcji stalowej, a zwłaszcza zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej dachu (istniejących elementów i nowoprojektowanych), 4) Szczegółowy plan prac usuwania wyrobów zawierających azbest, 5) Projekt wszelkich koniecznych zabezpieczeń tymczasowych niezbędnych w trakcie realizacji zadania, 6) Rysunki robocze i warsztatowe w trakcie realizacji robót, które są uzupełnieniem Dokumentacji Projektowej, 7) Projekt demontażu systemu monitoringu konstrukcji, 8) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Plan prac spawalniczych, 9) Plany prac spawalniczych, III. Wykonanie badań akustycznych po zakończeniu robót Hali Głównej (Lodowiska). IV. Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, dozoru, konserwacji i eksploatacji instalacji zamontowanych urządzeń..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.22.32.10-1, 45.26.26.60-5, 45.26.14.20-4,
45.26.12.13-0, 45.22.32.20-4, 45.31.21.00-8, 45.11.12.14-1, 45.44.22.00-9, 45.26.14.10-1, 45.34.30.00-3,
45.33.12.10-1, 45.26.21.00-2, 45.40.00.00-1, 45.44.23.00-0, 45.26.26.80-1, 45.31.43.00-4, 45.31.00.00-3,
45.33.12.20-4, 45.31.21.00-8, 45.11.13.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 140.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: I. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 300.000,00 zł
(słownie: trzysta tysięcy złotych). 1. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158 ze zm.). 3. Sposób wniesienia wadium: 1) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wadium takie winno zostać przekazane przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego: BPH Oddział w Gdańsku 42 1060 0076 0000 3270 0000 1069 Z oznaczeniem: Wadium przetargowe ZP nr 2/I/2010 (Modernizacja i przebudowa dachu HSW (Olivia) w Gdańsku ETAP I) 2) Wadium w pozostałych formach, o których mowa w ust. 2 powyżej, należy wnieść w kasie GKS, (Stoczniowiec) Gdańsk, Al. Grunwaldzka 470, pokój Nr 6. Kasa czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - w godzinach od 10.00 - do 14.00. 3) W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert w miejscu wskazanym w ust. 3 pkt 2) powyżej. Natomiast kopia gwarancji lub poręczenia wraz z potwierdzeniem złożenia oryginału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego powinna zostać dołączona do oferty. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wadium winno być wniesione w imieniu wszystkich Wykonawców. 4) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zapis, że gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w jego imieniu, f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniała w stosunku do Wykonawcy co najmniej jedna z przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2007 r., poz. 223, Nr 1655 ze zm.). 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 4 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozdziale D SIWZ, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
I. Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: 1. co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej swym zakresem wykonanie nośnej konstrukcji stalowej dachu o wadze nie mniejszej niż 100 ton na jednym budynku użyteczności publicznej. 2. co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej swym zakresem wykonanie pokrycia dachowego o powierzchni co najmniej 8000 m2 na jednym budynku użyteczności publicznej. - Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełnienia wymogów opisanych w pkt 1 i 2 powyżej poprzez wykazanie
wykonania jednej roboty budowlanej, na jednym budynku użyteczności publicznej, obejmującej swym zakresem wykonanie zarówno nośnej konstrukcji stalowej dachu o wadze nie mniejszej niż 100 ton, jak i pokrycia dachowego o powierzchni co najmniej 8000 m2. - Pojęcie budynek użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zm.)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
I. Zamawiający uzna, że warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia został spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą pełnić samodzielne funkcje techniczne, (posiadają uprawnienia budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), tj.: 1. Kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z min. pięcioletnim doświadczeniem na tym stanowisku. Przy czym za doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy uważa się okres faktycznego kierowania budową (nie należy utożsamiać z okresem posiadania uprawnień budowlanych). 2. Kierownikiem robót budowlanych, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (minimum 1 osoba) 3. Kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń (minimum 1 osoba).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
I. Zamawiający uzna, że warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej został spełniony, jeżeli wykonawca: 1. wykaże, iż osiągnął średni roczny przychód ze sprzedaży netto za ostatnie trzy lata obrotowe (suma przychodów ze sprzedaży netto podzielona przez liczbę lat), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe w tym okresie, w wysokości co najmniej 15.000.000 PLN; 2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 7.000.000 PLN; 3. posiada na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości min. 5.000.000 PLN lub zdolność kredytową do tej kwoty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli
w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, że posiadają wymagane
uprawnienia, o których mowa w pkt III.3.4);
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, na warunkach określonych szczegółowo we Wzorze Umowy, stanowiącym integralną część SIWZ (Dział IV SIWZ). Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków, w tym zmiany przepisów, w oparciu o które realizowana jest niniejsza umowa.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.stoczniowiec.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gdański Klub Sportowy
Stoczniowiec 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 470, pok. Nr 1 Sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2010
godzina 10:00, miejsce: Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 470 pokój Nr 1 Sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Przedmiotowe zamówienie jest finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ze środków Gminy Miasta Gdańska..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 

Materiały do pobrania:

Materiały do pobrania

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:
Gdański Klub Sportowy STOCZNIOWIEC
Al. Grunwaldzka 470
80-309 Gdańsk
fax: 58 552 02 51

Dotyczy:
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pod nazwą Modernizacja i przebudowa dachu Hali Sportowo Widowiskowej "Olivia" w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 470 - ETAP I, w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowania obiektu; Znak sprawy: 2Pnr2/I/2010r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 4 złożoną przez: EKOINBUD Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80 -180 Gdańsk) przy ul. Wielkopolskiej 5A.

Uzasadnienie wyboru:
W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium wyboru najkorzystniej oferty jest cena podana w PLN. Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała (spośród wszystkich ofert złożonych w niniejszym postępowaniu i niepodlegających odrzuceniu), największą liczbą punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium, zgodnie ze wzorem podanym w Rozdziale H pkt 2.2 SIWZ.

Nr
oferty
Nazwa (firma), adres Wykonawcy Liczba uzyskanych
punktów zgodnie
ze wzorem podanym
w Rozdziale H
pkt 2.2 SIWZ
1 Dekopl Sp. z o.o.
ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn
-
2 PBR Megaron Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 30A, 80-299 Gdańsk
Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe MEGARON Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 30A; 80-299 Gdańsk
82,78
3 Budimex S.A.
ul. Wołowska 92 A, 60-167 Poznań
64,80
4 Ekoinbud Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk
100

 

Aktualne:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

30.01.2017 Uwaga! Zmiana SIWZ i terminu składania ofert

Ogłoszenie nr:11275-2017 Gdańsk: roboty budowlane – remont i modernizacja instalacji sanitarnej - zasilanie cwu toalet w holu „A”, remont rozprowadzenia przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w kompleksie Hali Sportowo-Widowiskowej w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 470 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Hali Sportowo-Widowiskowej „Olivia” w Gdańsku – II etap
Załączniki do pobrania (zip)


UWAGA! Zmiana Zapytania ofertowego 24-11-2016 na wykonanie remontu i modernizacji węzłów cieplnych na terenie HSW „Olivia” w Gdańsku”


Ogłoszenie nr:326162-2016
Odpowiedzi na pytania do SIWZ i zmiana SIWZ z dnia 27.10.2016 r.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 31.10.2016
Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 02.11.2016
Informacja z otwarcia ofert 03.11.2016r
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie nr:309883-2016 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na dzień 04.10.2016 r., godz. 11:00
Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.10.2016 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Archiwalne:

Zapytanie ofertowe 01-07-2016

Ogłoszenie nr:123360-2016

Ogłoszenie nr:100106-2016

Ogłoszenie nr:82562-2016

Ogłoszenie nr:192960-2015

Ogłoszenie nr:187972-2015

Ogłoszenie nr:168886-2015

Ogłoszenie nr:72380-2010

Ważne
PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARNETÓW

Ważny komunikat dla posiadaczy karnetów na ślizgawki i szkółki. W związku z zawieszeniem w Hali Olivia wszystkich zajęć organizowanych przez GKS Stoczniowiec, informujemy posiadaczy abonamentów, że ważność karnetów zostanie BEZPŁATNIE wydłużona o okres, w którym zajęcia były odwołane.

GKS STOCZNIOWIEC POSZUKUJE PRZYSZŁYCH MISTRZÓW

Startuje Wyższa Szkoła Jazdy Szybkiej dla dzieci, a w ślad za nią rusza nabór najmłodszych adeptów łyżwiarstwa do Klubu. To znakomita okazja do rozpoczęcia przygody z lodowymi dyscyplinami sportu, tym bardziej, że koordynatorem projektu jest były reprezentant Polski w short tracku, Rafał Grycner.

GDAŃSK WSPIERA HOKEISTKI STOCZNIOWCA

Miasto Gdańsk podpisało nową umowę promocyjną z klubem GKS Stoczniowiec. Porozumienie dotyczy drużyny seniorek gdańskiego Klubu, które występują w PLHK i w nadchodzącym sezonie bronić będą tytułu wicemistrzyń Polski.

UWAGA! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Informujemy, że zmienił się nasz numer rachunku bankowego. Uprzejmie prosimy, aby dokonywać płatności już na nowy numer. Wszystkie dokumenty księgowe są wystawiane z aktualnym numerem konta.

Polski zwizek Hokeja na Lodzie      Polski Związek Curlingu  Po