Przetargi
Untitled Document

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Uzasadnienie:

Działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm. – dalej zwana "ustawa Pzp"), Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Wykonanie systemu telewizji przemysłowej (CCTV w technologii IP) - monitoring obiektu Hali Sportowo-Widowiskowej Olivia w Gdańsku, w tym instalacja systemu utrwalania przebiegu imprezy masowej (rejestracja obrazu i dŸwięku) oraz systemu kontroli biletów wraz z wykonaniem robót towarzyszących

Numer ogłoszenia: 168886 - 2015

data zamieszczenia: 07.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie dotyczy:

 • zamówienia publicznego
 • zawarcia umowy ramowej
 • ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec" , ul. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 0-58 552 46 23, faks 0-58 552 02 51.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://stoczniowiec.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie kultury fizycznej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie systemu telewizji przemysłowej (CCTV w technologii IP) - monitoring obiektu Hali Sportowo-Widowiskowej Olivia w Gdańsku, w tym instalacja systemu utrwalania przebiegu imprezy masowej (rejestracja obrazu i dźwięku) oraz systemu kontroli biletów wraz z wykonaniem robót towarzyszących.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ze środków finansowych Gminy Miasta Gdańska i GKS Stoczniowiec. 2) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu telewizji przemysłowej (CCTV w technologii IP) - monitoring obiektu Hali Sportowo-Widowiskowej Olivia w Gdańsku, w tym instalacja systemu utrwalania przebiegu imprezy masowej (rejestracja obrazu i dźwięku zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 (Dz. U. nr 16, poz. 73) w sprawie utrwalania imprezy masowej - dalej zwane rozporządzenie) oraz systemu sprzedaży i kontroli biletów i oświetlenia ewakuacyjnego oraz robót ogólnobudowlanych związanych z przedmiotowym systemem. 3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących instalacji elektrycznych i teletechnicznych: a) Wykonanie instalacji systemu CCTV monitoringu obiektu, w tym system rejestracji obrazu i dźwięku zgodnie z wymogami rozporządzenia; b) Instalacja urządzeń CCTV IP jako modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej zainstalowanego na obiekcie; c) Dostosowanie instalacji okablowania strukturalnego na potrzeby rozbudowy CCTV, w tym rozbudowa okablowania poziomowego i okablowania światłowodowego; d) Budowa szaf okablowania strukturalnego jako węzłów połączeniowych dla okablowania systemu CCTV; e) Zasilanie urządzeń sytemu CCTV IP i systemu sprzedaży i kontroli biletów, wykonanie i montaż rozdzielnic elektrycznych na obiekcie dla systemu jak wyżej; f) Budowa urządzeń aktywnych potrzebnych do uruchomienia sieci systemu CCTV IP, g) Instalacja systemu sprzedaży biletów i kontroli biletów z identyfikacją kibiców; h) Rozbudowa instalacji oświetlenia awaryjnego (w centrum monitoringu); i) Wykonanie robót ogólnobudowlanych - przebudowa pomieszczeń dla stacji operatorskiej systemu CCTV Centrum monitoringu, i pomieszczenia serwerowni, wykonanie niezbędnych prac ogólnobudowlanych - wykończeniowych oraz robót elektrycznych, sanitarnych, w tym wentylacji, klimatyzacji pomieszczenia monitoringu i klimatyzacji serwerowni, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu; j) Instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego; k) Uruchomienie systemów, w tym uruchomienie, wdrożenie systemu sprzedaży i kontroli biletów oraz integracja systemu sprzedaży i kontroli biletów z systemem CCTV; l) Wykonanie niezbędnych prób i testów, w tym wykonanie pomiarów; m) Przeprowadzenie szkoleń z obsługi systemu CCTV dla osób wskazanych przez Zamawiającego; n) Uczestniczenie przez Wykonawcę, poprzez zapewnienie obsługi technicznej, na imprezach organizowanych przez Zamawiającego w ciągu 12 miesięcy po odbiorze końcowym robót. 4) Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie niżej wymienione wymogi Zamawiającego (uszczegółowienie przedmiotu zamówienia): a) producent powinien zagwarantować minimum 8 lat wsparcia serwisowego urządzeń od momentu ich zakupu uwzględniając dostawę części zamiennych lub wymianę z zachowaniem funkcjonalności; b) pojedyncze urządzenie służące do zapisu obrazów ze wszystkich podłączonych do niego kamer, powinno umożliwiać zainstalowanie wewnątrz urządzenia dysków twardych, o pojemności określonej w dokumentacji technicznej, umieszczonych w kieszeniach hot swap, z możliwością konfiguracji przestrzeni dyskowej przynajmniej w formie RAID 5 lub RAID 6. c) system powinien udostępniać pełną funkcjonalność krosownicy wizyjnej (analogowej lub zbudowanej na bazie sieci IP). d) Klawiatura do systemu powinna posiadać możliwość: - sterowania funkcjami rejestratorów oraz krosownicy wizyjnej; - sterowania kamerami obrotowymi przy pomocy drążka sterującego; - wbudowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny; e) w celu odnalezienia określonego nagrania wideo, operator nie musi wybierać odpowiedniego urządzenia nagrywającego. Użytkownikowi powinna być udostępniona jednolita lista wszystkich dostępnych kamer, niezależnie od tego, do jakiego rejestratora DVR/NVR kamery te są podłączone. f) oprogramowanie rejestratora i stacji podglądu powinno umożliwiać weryfikację autentyczności zarejestrowanych obrazów; g) system powinien obsługiwać połączenie sieciowe z obsługą protokołu TCP/IP i prędkością połączenia 1 GBit/sekundę. h) urządzenie powinno być wyposażone w redunatantny zasilacz. Zasilacz rezerwowy powinien być przełączony automatycznie w trybie natychmiastowym. Wymiana zasilaczy powinna być możliwa bez konieczności wyłączania NVR/DVR (Hot Swap) i) system powinien udostępniać otwarte i udokumentowane interfejsy komunikacyjne. Producent systemu na żądanie powinien bezpłatnie udostępniać zestaw narzędzi programistycznych (Software Development Kit - SDK) oraz bezpłatne wsparcie programistów umożliwiające stworzenie oprogramowania integrującego z innymi systemami; j) oferowany system CCTV IP powinien zapewniać możliwość zastosowania serwera redundantnego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna (z uwzględnieniem zapisów pkt 1 ppkt 4 powyżej): 1) Dokumentacja projektowa wykonana pod kierownictwem Generalnego Projektanta A.P.P. Anna Sołtysiak, ul. Ogarna 44/45 lok. 1, 80-826 Gdańsk, tj. Wielobranżowy Projekt Wykonawczo-Realizacyjny (WPWR) - instalacje teletechniczne i elektryczne - system telewizji przemysłowej (CCTV) - monitoring obiektu, w tym system rejestracji obrazu i dźwięku zgodnie z wymogami rozporządzenia MSWiA w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej oraz system sprzedaży i kontroli biletów - Załącznik 2a do SIWZ; 2) Dokumentacja projektowa wykonana pod kierownictwem Generalnego Projektanta A.P.P. Anna Sołtysiak, ul. Ogarna 44/45 lok. 1, 80-826 Gdańsk, tj. Wielobranżowy Projekt Wykonawczo-Realizacyjny (WPWR) - przebudowa pomieszczenia pod centrum monitoringu i pomieszczenia serwerowni, wykonanie niezbędnych prac ogólnobudowlanych - wykończeniowych oraz robót elektrycznych i sanitarnych, w tym wentylacji, klimatyzacji pomieszczenia monitoringu i klimatyzacji serwerowni, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu - Załącznik 2b do SIWZ; 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - instalacje teletechniczne i elektryczne - system telewizji przemysłowej (CCTV) - monitoring obiektu, w tym system rejestracji obrazu i dźwięku zgodnie z wymogami rozporządzenia MSWiA w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej oraz system sprzedaży i kontroli biletów oraz instalacje elektryczne w Centrum monitoringu- Załącznik nr 2c do SIWZ; 4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - przebudowa pomieszczenia pod Centrum monitoringu i pomieszczenia serwerowni w branży ogólnobudowlano - wykończeniowej i sanitarnej, w tym wentylacji i klimatyzacji- Załącznik nr 2d do SIWZ; 5) Przedmiary robót w poszczególnych branżach (pełniące rolę wyłącznie pomocniczą do obliczenia ceny), tj.: a) instalacje elektryczne i teletechniczne systemu CCTV; b) instalacje elektryczne Centrum monitoringu; c) roboty ogólnobudowlano - wykończeniowe w Centrum monitoringu; d) instalacje sanitarne w Centrum monitoringu - wentylacja i klimatyzacja. - Załącznik 2e do SIWZ; 6) Wszędzie tam, gdzie Zamawiający użył w dokumentacji technicznej nazw producentów, marek bądź znaków towarowych Zamawiający dopuszcza do zastosowania materiały lub wyroby równoważne. W celu ustalenia czy oferowane przez Wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia spełniają wymagania techniczne im stawiane, Wykonawca winien wykazać w treści oferty na sporządzonym przez niego zestawieniu , że oferowane przez niego wyroby, materiały oraz urządzenia są równoważne, zważając na wymagania techniczne materiałów, wyrobów i urządzeń z uwzględnieniem wymagań technicznych określonych w dokumentacji technicznej. a) W przypadku wątpliwości Wykonawcy co do równoważności oferowanych materiałów lub wyrobów z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego ze stosownym zapytaniem w trybie określonym w art. 38 ust. 1 Ustawy. b) Szczegółowe warunki odnoszące się do równoważności zawiera dokumentacja techniczna. 7) Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt i materiały posiadały certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowany sprzęt i materiały spełniają wymagane prawem przepisy i normy, w tym określone w: a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 1409 ze zm.); b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2014 r., poz. 883); c) Deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 09.03.2011 r. d) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2041 ze zm.) 8) W celu potwierdzenia, że oferowane materiały odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania każdorazowo przed montażem przedstawienia dokumentacji materiałowej. 9) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych materiałów własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz dokona rozładunku i instalacji własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi w terminie określonym w SIWZ lub przez Zamawiającego. 10) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: a) opracowania szczegółowe, tj. rysunki warsztatowe; b) kompletną dokumentację powykonawczą wraz ze szczegółowym jej wykazem, w tym dokumentację powykonawczą wykonanej instalacji okablowania strukturalnego oraz wyniki pomiarów sieci okablowania strukturalnego, oraz dokumentację eksploatacyjno-techniczną zawierającą m.in. szczegółowy opis instalacji i konfiguracji poszczególnych systemów oraz obsługi dla użytkownika. Powyższa dokumentacja zostanie dostarczona przez Wykonawcę w formie papierowej - 3 egzemplarze i w formie elektronicznej na nośniku CD; c) instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń, w języku polskim oraz harmonogram konserwacji i przeglądów w okresie gwarancji. 3. Obowiązki wykonawcy i warunki prowadzenia robót 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac i zobowiązuje się wykonywać roboty zgodnie z przyjętymi w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 2) Roboty mogą być prowadzone codziennie i całodobowo w terminie realizacji zamówienia w godzinach zaplanowanych przez Wykonawcę, uzgodnionych z użytkownikiem - GKS Stoczniowiec. 3) Zamawiający informuje, że przedmiotowe Roboty budowlane będą prowadzone na obiekcie, w którym czynnikiem obiegu chłodniczego tafli lodowiska jest solanka, a czynnikiem chłodzącym maszynowni jest amoniak. 4) Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym będą wykonywane przedmiotowe roboty, jego otoczenia oraz całego obiektu HSW Olivia w celu uwzględnienia przy wycenie specyfiki miejsca prowadzenia robót i cech charakterystycznych obiektu HSW Olivia, tj.: a) warunków organizacyjnych prowadzenia Robót; b) rozmiarów i charakteru Robót, a także materiałów niezbędnych do wykonania oraz usunięcia wszelkich usterek jakie w nich powstaną; c) środków potrzebnych dla uzyskania dostępu i zagospodarowania Placu Budowy. - Dokonanie oględzin możliwe jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą, ze strony użytkownika HSW Olivia, upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami, wskazaną w Rozdziale VIII SIWZ. 5) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotowych robót oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz dobór właściwych metod organizacyjno-technicznych oraz za ewentualne szkody, które mogłyby powstać podczas prowadzenia robót. 7) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy na własny koszt wszystkich elementów infrastruktury technicznej Zamawiającego, które ulegną uszkodzeniu w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia. 8) Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia, w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, kosztów zużycia wody, energii elektrycznej i innych mediów. 9) Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na swój koszt, gromadzić, usuwać z terenu wykonywanych robót i zaplecza oraz utylizować powstałe w związku z robotami: śmieci, nieczystości i odpady, a zwłaszcza odpady niebezpieczne. Wykonawca będzie składował odpady każdego rodzaju w wyznaczonym pojemniku i miejscu. 10) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie wykonywanych robót. 11) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy o ochronie przeciwpożarowej i będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem stanowiącym rezultat realizacji robót, w tym spowodowanych przez personel Wykonawcy. 12) Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 13) Wykonawca dostarczy na teren objęty pracami i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie pracowników, wymaganą odzież i sprzęt ochronny. 14) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zapewnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w cenie ryczałtowej. 15) Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia prac do czasu odbioru końcowego robót. Do czasu odbioru końcowego robót przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą materiałów lub urządzeń ponosi Wykonawca. 16) W trakcie prowadzenia robót budowlanych w kompleksie obiektów HSW Olivia będą prowadzone normalne zajęcia sportowe. Znajduje się tu również część hotelowa - Hotel Olivia. Będą się tam przemieszczać goście hotelowi. Ponadto w bliskim sąsiedztwie maszynowni na terenach zielonych znajduje się plac zabaw dla dzieci z przedszkola. Prowadzone roboty muszą zostać zorganizowane w sposób minimalizujący negatywne skutki dla funkcjonowania obiektu hotelowego i wykonywanych funkcji widowiskowo-sportowych. 17) Wykonawca planując terminy wykonania prac zobowiązany jest uwzględnić ich prowadzenie w czynnym obiekcie sportowo-hotelowo-handlowym. Utrudnienia w prowadzeniu prac wynikające z obecności w sąsiedztwie terenu wykonywania robót innych osób oraz realizacji funkcji hotelowo-sportowych i handlowych nie będą stanowiły podstawy do wydłużenia terminu końcowego wykonania przedmiotu zamówienia. 18) W okresie od 27 lipca 2015 r. rozpoczynają się zajęcia na lodowisku w Hali Dużej HSW Olivia. W związku tym prowadzenie wszelkich prac nad taflą lodowiska będzie możliwe tylko w godzinach nocnych, tj. od godz. 22:00 do 6:00, i tylko przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu (np. wysięgniki). Wykonawca przed rozpoczęciem prac nad taflą lodowiska po 27 lipca, dokona odpowiedniego zabezpieczenia tafli przed wszelkimi uszkodzeniami. Wykonawca uwzględni te zabezpieczenia w projekcie zabezpieczeń tymczasowych, który zostanie sporządzony zgodnie z postanowieniami umowy. 19) Urządzenia, osprzęt i materiały dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem przypadku użycia urządzeń niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. 20) Urządzenia, osprzęt i materiały dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 21) Urządzenia, osprzęt i materiały oferowane w ramach przedmiotu zamówienia w dniu złożenia oferty nie mogą być przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 22) Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt i materiały posiadały certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowany sprzęt i materiały spełniają wymagane prawem przepisy i normy. 23) Wykonawca zapewni do realizacji przedmiotu zamówienia osoby z odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami i doświadczeniem, w tym kierownika budowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 SIWZ. 4. Warunki gwarancji: 1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane. 2) Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił objęcie wykonanego systemu okablowania strukturalnego instalacji gwarancją producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (wymagany certyfikat gwarancyjny producenta okablowania stanowiący 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania). 3) Gwarancja systemowa producenta powinna zapewniać: a) zgodność ze standardami okablowania strukturalnego obowiązującymi w czasie wykonania instalacji; b) niezawodne działanie aplikacji (protokołów transmisyjnych), zdefiniowanych w standardach okablowania strukturalnego obowiązujących w czasie wykonania instalacji, dla których system został zaprojektowany; c) brak wad fabrycznych elementów łączy okablowania oraz błędów w czasie instalacji okablowania. d) Wykonawca, przed zawarciem umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia powinien posiadać aktualną umowę zawartą bezpośrednio z producentem oferowanego okablowania (tj. producentem wszystkich elementów systemu okablowania), regulującą uprawnienia, procedurę, warunki i tryb udzielania gwarancji Zamawiającemu przez producenta oraz zobowiązania każdej ze stron. Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia przedłoży Zamawiającemu kopię ww. umowy, zgodnie z zapisem w rozdziale XVII pkt 1 ppkt 6 SIWZ. e) Wykonawca, w ciągu 15 dni od daty zakończenia instalacji powinien zgłosić producentowi potrzebę udzielenia gwarancji i dostarczyć wymaganą dokumentację powykonawczą oraz pomiary sieci okablowania strukturalnego. W ciągu kolejnych 15 dni Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikat gwarancyjny łącznie ze szczegółowymi warunkami gwarancyjnymi.

II.1.5)

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.23.10.00-5, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.43.10-7, 45.31.11.00-1, 45.31.42.00-3, 45.31.56.00-4, 45.31.57.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100). 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275). 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego podany w Rozdziale 1 SIWZ z dopiskiem: Wadium - Wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV, znak: ZP/OLIVIA/1/2015. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. w terminie do dnia 22.07.2015 roku do godz. 10:00. Zamawiający zaleca, aby dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej został dołączony do oferty. 5. Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w ww. terminie, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 6. W przypadku wniesienia wadium w: 1) poręczeniach bankowych, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275), Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający Zamawiającemu oddzielne przechowywanie w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert w miejscu wskazanym w Rozdziale 1 pkt 1 SIWZ. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert. Wadium w powyższych formach należy wnieść na okres związania ofertą określony w Rozdziale X niniejszej SIWZ. 7. Uwaga! Zamawiający uzna wadium złożone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej za ważne w przypadku, gdy będzie sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zapis, że gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w jego imieniu, f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniała w stosunku do Wykonawcy co najmniej jedna z przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy . 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12 niniejszego rozdziału. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie; 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 4) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Wadium wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego, na wniosek Wykonawcy, zaliczone będzie przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie wyrażające się należytym wykonaniem, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, każda obejmująca wykonanie systemu CCTV o wartości minimum 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł 00/100) netto, w tym dostawa i montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych CCTV, oraz okablowanie strukturalne. Przy czym co najmniej jedna z ww. robót powinna być zrealizowana na obiekcie budowlanym o powierzchni użytkowej 8.000 m2 Jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem robót budowlanych o wartości wyrażonej w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą oni wykazać spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu łącznie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a) kierownikiem budowy: - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. - wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia (t. j. Dz.U.2014.1099); - posiadającym doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wykonywaniu co najmniej 3 robót budowlanych, z których każda obejmowała wykonanie systemu CCTV oraz okablowania strukturalnego. b) kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; c) kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, d) co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne E lub inny równoważny dokument uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV lub wyższym; e) co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne D lub inny równoważny dokument uprawniający do zajmowania się dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV lub wyższym. Uwaga! Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę funkcji, o których mowa w lit. a-c. Ponadto jedna osoba może posiadać łącznie kwalifikacje, o których mowa lit. d-e. Natomiast osoby wyznaczone na stanowiska, o których mowa w lit. a-c nie mogą wykazywać spełniania warunków, o których mowa lit. d-e. Uwaga!! - Zamawiający określając wymogi dla ww. osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a, oraz innych przepisów Ustawy - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn.zm) oraz Ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz.394 ze zmianami). - Wszystkie osoby skierowane do realizacji zadania muszą posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie; Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym oraz Inspektorami Nadzoru. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą oni wykazać spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu łącznie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej został spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł 00/100) b) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł) lub posiada zdolność kredytową na kwotę w wysokości co najmniej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą oni wykazać spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu łącznie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca, wraz z ofertą, składa: 1) Tabelę elementów scalonych - stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ. Tabela elementów scalonych stanowi wyłącznie materiał informacyjny dla Zamawiającego i nie będzie podlegała ocenie w toku badania i oceny ofert, jednak jego złożenie jest wymagane dla kompletności oferty. Jedyną wiążącą ceną ofertową jest cena zawarta w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu oferty; 2) karty katalogowe producentów oferowanych urządzeń z danymi technicznymi pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów oraz ich parametrów z wymogami SIWZ; 3) Wykaz urządzeń na wzorze - załącznik nr 9 do SIWZ. 4) W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje zastosowanie materiałów o równoważnych parametrach technicznych i standardzie nie gorszym niż przyjęte dokumentacji technicznej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty zestawienie tych materiałów zgodnie z zapisem w Rozdziale III pkt 2 ppkt 6 SIWZ. Wykaz powinien być sporządzony w formie tabeli porównawczej (parametrów technicznych) materiałów żądanych przez Zamawiającego i materiałów równoważnych; 5) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 2, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Ww. informację należy złożyć na druku oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ): 6) Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ. 7) W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ww. pisemne zobowiązanie powinno zawierać w swojej treści co najmniej informacje dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu w jaki zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - 2) Oferowane skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia (w dniach) - 10
 • 3 - Oferowana kompatybilność z nowopowstałym kodowaniem H265 - 5

IV.2.2)

Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie, 2) w przypadku zmiany danych adresowych/teleadresowych wskazanych w nagłówku umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie, 3) w przypadku zmiany danych osób reprezentujących strony umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie, Wszystkie ww. zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania w następujących przypadkach: 1) działania siły wyższej, w tym w szczególności działania na terenie budowy: amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania sił natury, 2) wystąpienia na Placu budowy podtopień (teren zagrożenia powodziowego), 3) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza robót budowlanych jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań Wykonawcy lub Zamawiającego, 4) zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji inwestycji, 5) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów Robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje Dokumentacja techniczna, a jednocześnie nie spowodują zwiększenia kosztów inwestycji. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 6) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w życie przepisów określających zmianę), w tym w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 7) w przypadku zwiększenia przez Wykonawcę zakresu przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy/podwykonawcom w stosunku do treści złożonej oferty, 8) w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego ograniczenia zakresu Robót, co skutkować będzie stosownym ograniczeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy (tj. zmniejszeniem wynagrodzenia, o którym mowa w §13 niniejszej Umowy) do wysokości wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie wykonane elementy Robót. 3. WYKONAWCA ma prawo do przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1) opóźnienia w przekazaniu Placu budowy, 2) zwiększenia zakresu robót, w zakresie zaakceptowanym uprzednio przez ZAMAWIAJĄCEGO, 3) działania siły wyższej, 4) nakazu lub zakazu organów administracji publicznej uniemożliwiających prowadzenie robót, W każdym z powyższych przypadków WYKONAWCA ma prawo do przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy - o czas uzasadniony trwaniem powyższych przeszkód. 4. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1-8 oraz ust. 3 mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie Strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://stoczniowiec.org.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec, 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 470 w Sekretariacie.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec, 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 470 w Sekretariacie, pok. nr 1.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: I. INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZENIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 1. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku braku takiego wskazania w ofercie Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom. Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. II. INFORMACJA O WYKONAWCACH WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia, na następujących warunkach: 1) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu Umowy. Pełnomocnictwo powyższe, w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie, musi zostać załączone do oferty. 2) Zaleca się, aby pełnomocnictwo wskazywało Pełnomocnika, wymieniało wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz aby każdy z tych Wykonawców potwierdził podpisem ustanowienie pełnomocnictwa. Ponadto Pełnomocnictwo w szczególności powinno wskazywać czy dotyczy: - reprezentowania wszystkich Wykonawców w postępowaniu i zawarcia Umowy, - tylko reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3) W toku postępowania Zamawiający będzie kontaktował się wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie z poszczególnymi Wykonawcami. 4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy. III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z oferty (tj. z obowiązującym podatkiem VAT). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy musi być zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na numer rachunku bankowego Zamawiającego wyszczególniony w Rozdziale I SIWZ. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 5. W poręczeniu lub gwarancji wystawca dokumentu musi opisać w jaki sposób Zamawiający poinformuje wystawcę o konieczności wypłaty gwarancji. Poręczenia lub gwarancje muszą w pełni zabezpieczać roszczenia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. W gwarancji musi być zapis o konieczności zobowiązania się gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania Umowy. 8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie trzydziestu dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane z zastrzeżeniem ust. 9. 9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. Powyższa kwota jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 10. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 11. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2. 12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. IV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Na 1 dzień przed wyznaczonym terminem podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu następujących dokumentów: 1) W przypadku braku pełnomocnictwa do podpisania Umowy w imieniu Wykonawcy lub przez Pełnomocnika u Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy - pełnomocnictwo do zawarcia Umowy. 2) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, o których mowa w art 23 ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zawierający planowany przez Wykonawcę przebieg robót budowlanych z uwzględnieniem wszystkich elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia z zaznaczeniem planowanego czasu i terminów ich wykonania. 4) Uproszczony kosztorys ofertowy, na podstawie którego Wykonawca sporządził ofertę cenową; 5) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na zasadach określonych w Rozdziale XVIII niniejszej SIWZ. 6) kopia aktualnej umowy zawartej przez Wykonawcę z producentem oferowanego okablowania (tj. producentem wszystkich elementów systemu okablowania), regulująca uprawnienia, procedurę, warunki i tryb udzielania gwarancji Zamawiającemu przez producenta oraz zobowiązania każdej ze stron. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Materiały do pobrania:

Załączniki 1-10: plik zip do pobrania

 

Odpowiedzi na pytania wykonawców - 17.05.2015 r.

odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow.pdf

Zalacznik_nr_1_do_odpowiedzi_specyfikacja_materialow.pdf

Aktualne:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

30.01.2017 Uwaga! Zmiana SIWZ i terminu składania ofert

Ogłoszenie nr:11275-2017 Gdańsk: roboty budowlane – remont i modernizacja instalacji sanitarnej - zasilanie cwu toalet w holu „A”, remont rozprowadzenia przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w kompleksie Hali Sportowo-Widowiskowej w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 470 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Hali Sportowo-Widowiskowej „Olivia” w Gdańsku – II etap
Załączniki do pobrania (zip)


UWAGA! Zmiana Zapytania ofertowego 24-11-2016 na wykonanie remontu i modernizacji węzłów cieplnych na terenie HSW „Olivia” w Gdańsku”


Ogłoszenie nr:326162-2016
Odpowiedzi na pytania do SIWZ i zmiana SIWZ z dnia 27.10.2016 r.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 31.10.2016
Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 02.11.2016
Informacja z otwarcia ofert 03.11.2016r
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie nr:309883-2016 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na dzień 04.10.2016 r., godz. 11:00
Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.10.2016 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Archiwalne:

Zapytanie ofertowe 01-07-2016

Ogłoszenie nr:123360-2016

Ogłoszenie nr:100106-2016

Ogłoszenie nr:82562-2016

Ogłoszenie nr:192960-2015

Ogłoszenie nr:187972-2015

Ogłoszenie nr:168886-2015

Ogłoszenie nr:72380-2010

Ważne
PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARNETÓW

Ważny komunikat dla posiadaczy karnetów na ślizgawki i szkółki. W związku z zawieszeniem w Hali Olivia wszystkich zajęć organizowanych przez GKS Stoczniowiec, informujemy posiadaczy abonamentów, że ważność karnetów zostanie BEZPŁATNIE wydłużona o okres, w którym zajęcia były odwołane.

GKS STOCZNIOWIEC POSZUKUJE PRZYSZŁYCH MISTRZÓW

Startuje Wyższa Szkoła Jazdy Szybkiej dla dzieci, a w ślad za nią rusza nabór najmłodszych adeptów łyżwiarstwa do Klubu. To znakomita okazja do rozpoczęcia przygody z lodowymi dyscyplinami sportu, tym bardziej, że koordynatorem projektu jest były reprezentant Polski w short tracku, Rafał Grycner.

GDAŃSK WSPIERA HOKEISTKI STOCZNIOWCA

Miasto Gdańsk podpisało nową umowę promocyjną z klubem GKS Stoczniowiec. Porozumienie dotyczy drużyny seniorek gdańskiego Klubu, które występują w PLHK i w nadchodzącym sezonie bronić będą tytułu wicemistrzyń Polski.

UWAGA! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Informujemy, że zmienił się nasz numer rachunku bankowego. Uprzejmie prosimy, aby dokonywać płatności już na nowy numer. Wszystkie dokumenty księgowe są wystawiane z aktualnym numerem konta.

Polski zwizek Hokeja na Lodzie      Polski Związek Curlingu  Po